រំលង ទៅខ្លឹមសារ
11 ខែធ្នូ 2014 / ស្នាមញញឹម

បាន​ការ​ពារ: ចុះអីក៏ស្វីតដូចកៅស៊ូកងម៉េស?

មាតិកា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដោយ​ពាក្យ​សម្ងាត់។ ដើម្បី​មើល​វា សូម​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

ប្រកាស​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការ​ពារ​ដោយ​ពាក្យ​សម្ងាត់។ បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដើម្បី​មើល​មតិ។